Właściwości fizyczne

EUH001 Produkt wybuchowy w stanie suchym.

EUH006 Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza.

EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą.

EUH018 Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

EUH019 Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

EUH044 Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia fizycznego lub chemicznego:

H200 Materiały wybuchowe niestabilne.

H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – ogólne:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.