Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia fizycznego lub chemicznego:

H200 Materiały wybuchowe niestabilne.

H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.

H202 Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.

H203 Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.

H204 Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.

H205 Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.

H206 Zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

H207 Zagrożenie pożarem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

H208 Zagrożenie pożarem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

H220 Skrajnie łatwopalny gaz.

H221 Gaz łatwopalny.

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.

H223 Aerozol łatwopalny.

H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H228 Substancja stała łatwopalna.

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H230 Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.

H231 Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu.

H232 Może ulegać samozapaleniu w przypadku wystawienia na działanie powietrza.

H240 Ogrzanie grozi wybuchem.

H241 Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.

H242 Ogrzanie może spowodować pożar.

H250 Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.

H251 Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.

H252 Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.

H260 W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.

H261 W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.

H270 Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.

H271 Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H281 Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

H290 Może powodować korozję metali.

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zdrowia:

H300 Połknięcie grozi śmiercią.

H300 + H310 Grozi śmiercią po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.

H300 + H330 Grozi śmiercią po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H300 + H310 + H330 Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H301 Działa toksycznie po połknięciu.

H301 + H311 Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.

H301 + H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H301 + H311 + H331 Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.  

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H302 + H312 Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.

H302 + H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.

H310 + H330 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

H311 + H331 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H312 + H332 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H302 + H312 + H332 Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H330 Wdychanie grozi śmiercią.

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H340 Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

H350 Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

H350i Wdychanie może spowodować raka.

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H360F Może działać szkodliwie na płodność.

H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.

H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.

H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

H370 Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H371 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H372 Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla środowiska

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

H420 Szkodliwe dla zdrowia publicznego i środowiska w związku z niszczącym oddziaływaniem na ozon w górnej warstwie atmosfery.

.