Zwroty wskazujące środki ostrożności – ogólne:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie: 

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P212 Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

P220 Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.

P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi/…

P222 Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.

P223 Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

P230 Przechowywać produkt zwilżony….

P231 Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /….

P232 Chronić przed wilgocią.

P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

P235 Przechowywać w chłodnym miejscu.

P240 Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

P241 Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu.

P242 Używać nieiskrzących narzędzi.

P243 Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

P244 Chronić zawory redukcyjne przed tłuszczem i olejem.

P250 Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/….

P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P263 Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

P264 Dokładnie umyć … po użyciu.

P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P273 Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej

P282 Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu.

P283 Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie.

P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P285 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg.

P231 + P232 Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…. Chronić przed wilgocią.

P235 + P410 Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie:

P301 W przypadku połknięcia:

P302 W przypadku dostania się na skórę:

P303 W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy):

P304 W przypadku dostania się do dróg oddechowych:

P305 W przypadku dostania się do oczu:

P306 W przypadku dostania się na odzież:

P307 W przypadku narażenia:

P308 W przypadku narażenia lub styczności:

P309 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia:

P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

P311 Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….

P313 Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P315 Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P320 Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P321 Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).  

P322 Środki szczególne (patrz … na etykiecie).

P330 Wypłukać usta.

P331 NIE wywoływać wymiotów.

P332 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:'

P333 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

P334 Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].

P335 Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry

P336 Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.

P337 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

P338 Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

P340 Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P341 W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P342 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:

P350 Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.

P351 Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 

P352 Umyć dużą ilością wody z mydłem

P353 Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].  

P360 Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P361 Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P370 W przypadku pożaru:

P371 W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:

P372 Zagrożenie wybuchem.

P373 NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.

P374 Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności.

P375 Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości

P376 Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek

P377 W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

P378 Użyć … do gaszenia… .

P380 Ewakuować teren.

P381  W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

P391 Zebrać wyciek.

P301 + P310 W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…..

P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P302 + P334 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem.

P302 + P335 + P334 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Niezwiązaną pozostałość strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].

P302 + P350 W przypadku dostania się na skórę: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.

P302 + P352 W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody lub...

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P304 + P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P304 + P341 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 

P306 + P360 W przypadku dostania się na odzież: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P307 + P311 W przypadku narażenia: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

P309 + P311 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

P335 + P334 Nie związaną pozostałość strzepnąć. Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.

P336 + P315 Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P342 + P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

P370 + P372 + P380 + P373 W przypadku pożaru: Zagrożenie wybuchem. Ewakuować teren. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.

P370 + P376 W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne, zahamować wyciek.

P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia ….

P370 + P380 W przypadku pożaru: Ewakuować teren.

P370 + P380 + P375 W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P370 + P380 + P375 [P378] W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości. [Użyć … do gaszenia].

P371 + P380 + P375 W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie:

P401 Przechowywać zgodnie z … .

P402 Przechowywać w suchym miejscu.

P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P404 Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/… o odpornej powłoce wewnętrznej.

P407 Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami.

P410 Chronić przed światłem słonecznym.

P411 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/… °F

P412 Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F).

P413 Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F.

P420 Przechowywać oddzielnie.

P422 Przechowywać zawartość w … .

P402 + P404 Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P410 + P403 Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C.

P411 + P235 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/… °F. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – usuwanie

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do …

P502 Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.