Właściwości fizyczne

EUH001 Produkt wybuchowy w stanie suchym.

EUH006 Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza.

EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą.

EUH018 Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

EUH019 Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

EUH044 Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

Wpływ na zdrowie:

EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

Wpływ na środowisko:

EUH059 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

Uzupełniające zwroty informujące o niektórych substancjach lub mieszaninach:

EUH201 Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci.

EUH201A Uwaga! Zawiera ołów.

EUH202 Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.

EUH203 Zawiera chrom(VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH205 Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH206 Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

EUH207 Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.

EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH209 Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną.

EUH209A Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną.

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.